Pátek, Únor 3rd, 2017 - by

Opakované uvádění tělesných symptomů se žádostmi o vyšetření. Má vztah k nepříjemným životním událostem, psychologické příčiny pacient obvykle odmítá. Různé formy psychoterapie včetně emdr jsou velmi vhodnou volbou při léčbě.

F45.0 Somatizační porucha – mnohočetné, opakované a často se měnící somatické symptomy. Často jsou přítomny zřetelné deprese a úzkost. Průběh poruchy je chronický a kolísavý, často může docházet k závislosti na lécích. Diagnostická vodítka: a) trvání alespoň dva roky, bez somatického vysvětlení, b) odmítání přijmout radu nebo ujištění více lékařů, že není somatické vysvětlení, c) zhoršení sociálního a rodinného fungování.

Diferenciální diagnóza: hypochondrická porucha je zaměřena na přítomnost základního progresivního  a vážného chorobného procesu, dále cílem vyšetření je snaha potvrdit základní onemocnění, léku se bojí, časté návštěvy u lékaře mají za úkol ujistit pacienta. U somatizačních poruch  má dožadování se vyšetření za cíl odhalit příčinu příznaků a odstranit je, časté nadužívání léků.

F45.1 Nediferencovaná somatizační porucha – chybí také podklad pro symptomy.

F45.2 Hypochondrická porucha – má jednu nebo více vážných a progredujících fyzických poruch, stálé stesky. Zaměřuje svou pozornost pouze na jeden nebo dva orgány nebo orgánové systémy. Často jsou přítomny zřejmá deprese a úzkost. Dif. Diag. Somatizační porucha více menších a často se měnících stesků. U hypochondrie se klade důraz na přítomnost samostatné poruchy a její budoucí důsledky než na jednotlivé symptomy.

U hypochondrie není víra v onemocnění tak pevná jako u depresivních a schizofrenních poruch, které jsou doprovázeny somatickými bludy.

F45.3 Somatomorfní vegetativní dysfunkcePsycholog Praha říká, že pacient symptomy jako by byly vyvolány tělesnou poruchou systému nebo orgánu, který je z velké části nebo úplně pod vegetativní inervací a kontrolou. Nejobvyklejší a nejnápadnější případy postihují systém kardiovaskulární (srdeční neuróza), respirační (psychogenní hyperventilace a škytavka) a gastrointestinální (žaludeční neuróza a nervový průjem). Symptomy jsou obvykle dvojího druhu – stížnosti založené na objektivních příznacích vegetativního podráždění, jako jsou palpitace, pocení, červenání, tremor. Druhý typ je charakterizován idiosynkratickými, subjektivními a nespecifickými symptomy (prchavé bolesti, nadmutost, pálení, tíže, sevřenost). Diagnostická vodítka: měly by být přítomny všechny následující podmínky – a)příznaky vegetativní aktivace, b) přídatné subjektivní příznaky, vztahující se ke specifickému orgánu nebo systému, c) zabývání se možností a obava z vážné poruchy určitého orgánu nebo systému, které neodpovídá na opakované vysvětlování a ujišťování lékařů, d) neprokázala se žádná signifikantní porucha struktury nebo funkce dotyčného orgánu nebo systému. Vhodné je zvážit psychoterapii emdr.

Dif. Diag. Od generalizované úzkostné poruchy se liší důsledným zaměřením na somatický zdroj.

F45.4 Přetrvávající somatomorfní bolestivá porucha – stížnosti na stálou, těžkou a skličující bolest, která se nemůže plně vysvětlit fyziologickým procesem nebo tělesnou poruchou. Výskyt emočního konfliktu.

F45.8 Jiné somatoformní poruchy – nejsou udávány potíže spojené s vegetativním nervovým systémem a omezují se na specifické systémy nebo části těla. Jsou to poruchy jako např. skřípání zubů, pocit cizího tělesa v hrdle (globus hystericus), křečovité pohyby, ekzémy.


Category : Služby

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.